تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش: رنگ کاری الکترو استاتیک-
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 35 درجه یک