تعداد خروجی آب: یک
جنس تنه: برنجی
جنس دسته: زاماک
نوع پوشش: ابکاری نیکل
ویژگی: شمش –
آبفشان: کاهنده مصرف آب
کارتریج: 35 درجه یک